Data modificării:

Drepturile și Obligațiile Asiguratului

EUROMEDICA HOSPITAL

Drepturile și Obligațiile Asiguratului

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive și curative, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale. Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de bază stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, în colaborare cu organizațiile implicate în sistem

Drepturile Asiguratului

Asigurații din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate au următoarele drepturi:
 1. să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și a contractului-cadru;
 2. să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care il solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;
 3. să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
 4. să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
 5. să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 6. să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 7. să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 8. să beneficieze de servicii medicale de urgență;
 9. să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;
 10. să beneficieze de tratament fizio-terapeutic și de recuperare;
 11. să beneficieze de dispozitive medicale;
 12. să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 13. să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
 14. să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
 15. să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

Obligațiile Asiguratului

Asigurații din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate au următoarele obligațiile:
 1. să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 2. să anunțe medicul de familie ori de cate ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 3. să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
 4. să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
 5. să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 6. să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
 7. să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplată, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 8. să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevăzute în programul național de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Cardul Național de Asigurări de Sănătate

Începând cu 1 mai 2015 este introdusă obligativitatea prezentării Cardului Național de Asigurări de Sănătate sau adeverință înlocuitoare, după caz, în vederea acordării serviciilor medicale decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate. Asigurații cărora nu li s-a emis Cardul Național de Asigurări de Sănătate pot beneficia de servicii medicale, în baza calității de asigurat, urmare verificării efectuate de către spital


mai multe detalii


Drepturile și Obligațiile Pacienților

Drepturile și Obligațiile Pacienților sunt reglementate de Legea nr. 46/2003 și Normele de aplicare aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 386/2004. Pacienții au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea română dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale ale unități sanitare. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare


mai multe detalii


Partenerii Euromedica Hospital Baia Mare

Etichete